Pla de Contingència del Centre d’Estudis UMB

PLA DE CONTINGÈNCIA I CONTINUÏTAT EN EL TREBALL DURANT LES FASES DE DESESCALADA I TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT DEL CENTRE D’ESTUDIS UNIÓ MUSICAL DE BENAGUASIL

ACTUALITZAT A DATA DE SETEMBRE DE 2021

L’objecte d’aquest pla de contingència i continuïtat del treball durant les fases de desescalada consisteix a determinar les condicions per a la reincorporació al treball presencial del personal al servei del Centre d’Estudis Unió Musical de Benaguasil, així com identificar els riscos d’exposició al virus de la COVID-19 dels diferent llocs de treball i activitats que es desenvolupen en el centre, i conté les mesures preventives i organitzatives per al seu control i les mesures de protecció recomanades, d’acord en tot moment amb la normativa vigent i les recomanacions emeses per l’autoritat sanitària.

És, a més a més, una proposta general i variable segons les instruccions sanitàries i ha d’anar adequant-se amb mesures concretes a cada moment de la crisi.

Per a la redacció d’aquest pla s’han tingut en consideració les recomanacions de la Guia tècnica elaborada per l’INVASSAT i que va ser aprovada per la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball en data 4 de maig de 2020, les determinacions contingudes en la resolució de 8 de maig de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s’estableix el procediment i les mesures organitzatives per a la recuperació gradual de l’activitat administrativa presencial en la prestació de serveis públics en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, com a conseqüència de la COVID-19.

En concret, aquest pla pretén:

  • Determinar les condicions per a la reincorporació al treball presencial del personal docent i no docent del Centre d’Estudis UMB.
  • Identificar els riscos d’exposició a la COVID-19 dels diferents llocs de treball i activitats que es desenvolupen en el
  • Minimitzar els riscos derivats d’aquesta situació i garantir la normalitat en totes les activitats del centre.
  • Determinar els diversos escenaris enfront del virus, tant durant com després de l’amenaça.
  • Elaborar una estratègia de treball que contemple instruccions i responsabilitats, i definir els recursos materials necessaris, persones o càrrecs implicats en el compliment del Pla.

Enllaç al document: Pla de contingencia Centre d’Estudis UMB