CENTRE AUTORITZAT PROFESSIONAL DE MÚSICA

 

INFORMACIÓ CURS 2023/2024

Calendari curs 2023 – 2024

Informació general curs 2023-2024

Horaris Centre Autoritzat Professional de Música 2023-2024

Sol·licitud de nova matrícula Centre Autoritzat Professional de Música 2023-2024

PROCEDIMENT MATRÍCULA

Si ja eres alumne/a del Centre d’Estudis:

La renovació de la matricula serà automàtica. En cas de no continuar, es comunicarà a la secretaria del centre mitjançant correu electrònic a l’adreça centredestudis@umbenaguasil.es i nums. de telf. 962 731 416 

Si encara no eres alumne del Centre d’Estudis:

La inscripció es farà emplenant els següents documents (disponibles a la web) i s’enviarà a l’adreça de correu centredestudis@umbenaguasil.es

  • Document de nova matrícula a l’Escola de Música o al Centre Autoritzat.
  • DNI o document acreditatiu original de l’edat (llibre de familia).
  • Títol de Família Nombrosa, si procedeix.
  • Pagament de taxes

El pagament de taxes es farà al següent número de compte: ES85 0030 3062 5500 0026 3271. En les dades de la transferència deurà constar el nom i cognoms de l’alumne i el curs en el que es matricula.

Més informació: 962 731 416